Lagalegur fyrirvari

Upplýsingar birtar á vef þessum eru byggðar á heimildum sem Landsbréf telja áreiðanlegar. Landsbréf geta ekki ábyrgst að þær séu allar réttar. Þá kunna upplýsingar og skoðanir þær sem fram koma að breytast án fyrirvara.

Upplýsingar sem birtar eru á vef Landsbréfa fela á engan hátt í sér ráðleggingar til viðskiptavina um kaup eða sölu tiltekinna fjármálagerninga og bera notendur vefsins einir ábyrgð á þeim fjárfestingaákvörðunum sem teknar eru á grundvelli upplýsinga sem birtar eru á vefnum. Landsbréf bera ekki í neinum tilvikum ábyrgð á tjóni sem kann að hljótast af upplýsingagjöf félagsins né tjóni sem rekja má beint eða óbeint til notkunar á vef þess. Þá bera Landsbréf ekki í neinum tilvikum ábyrgð á tjóni sem rekja má til þess að ekki er hægt að nota vefinn, um skemmri eða lengri tíma.

Landsbréf eiga höfundarrétt á öllum þeim upplýsingum sem fram koma á vef félagsins, nema annað sé sérstaklega tekið fram eða leiða megi af eðli máls. Skriflegt samþykki Landsbréfa þarf til að endurbirta upplýsingar sem fram koma á vef félagsins, dreifa þeim eða afrita þær. Ekki skiptir máli hvers eðlis þær upplýsingar eru né í hvaða tilgangi ætlunin er að endurbirta þær, afrita þær eða dreifa þeim. Viðskiptavinum Landsbréfa er þó heimilt að vista slíkar upplýsingar til einkanota.

Viðskipti með fjármálagerninga eru mjög áhættusöm í eðli sínu. Verðbreytingar í fortíð gefa ekki endilega vísbendingu um verðbreytingar í framtíð. Notendur á vef Landsbréfa eru hvattir til að afla sér almennra upplýsinga um eðli verðbréfaviðskipta, fjárfestingamálefni, skattamál o.fl. sem tengist verðbréfaviðskiptum.

Á yfirlitum yfir fjármálagerninga viðskiptavina Landsbréfa tekur markaðsverðmæti ekki tillit til þóknana eða annars kostnaðar sem kann að falla til við sölu. Á yfirlitum er „markaðsgengi“ nýjasta gengi og „markaðsvirði“ verðmæti fjármálagerninga miðað við það gengi. Á hreyfingaryfirlitum er „gengi“ viðskiptagengi hreyfinga og „verð“ viðskiptaverð út frá því. Markaðsgengi fjármálagerninga sem skráðir eru á skipulögðum verðbréfamarkaði er almennt síðasta viðskiptagengi þeirra á markaðnum. Sé langt um liðið frá síðustu viðskiptum er einnig litið til hagstæðustu kaup- eða sölutilboða þegar markaðsverðið er metið. Um nánari lýsingu á ákvörðun opinbers dagslokaverðs skráðra verðbréfa vísast til reglna kauphallar. Landsbréf áskilja sér rétt til leiðréttinga á yfirlitum.