Áhættuþættir

Fjárfesting í hlutabréfasjóðum

Upplýsingar um helstu áhættuþætti

Hlutabréfasjóður er sjóður sem veitir viðtöku fé til sameiginlegrar fjárfestingar í hlutabréfum einstakra fyrirtækja eða öðrum hlutabréfasjóðum. Tilgangur sjóðsins er að ávaxta fé sjóðfélaga og dreifa áhættu með kaupum á fjármálagerningum útgefnum af mörgum aðilum. Fjárfestar geta keypt hlutdeildarskírteini sem staðfestingu á eignarhlut sínum í sjóðnum og átt þannig hlutfallslega kröfu á þau hlutabréf og aðrar eignir sem sjóðurinn á. Það má því segja að með kaupum í hlutabréfasjóði séu fjárfestar að kaupa hlut í mörgum félögum í gegnum sjóðinn. Hlutabréf eru í eðli sínu áhættusöm fjárfesting og afkoma þeirra félaga sem sjóðurinn á hlutabréf í hefur bein áhrif á gengi sjóðsins. Sveiflur í gengi hlutabréfasjóða geta því verið töluverðar vegna verðbreytinga á þeim hlutabréfum sem sjóðurinn fjárfestir í og vegna sveiflna í gengi gjaldmiðla.

Hlutabréfasjóður fjárfestir fyrst og fremst í hlutabréfum á markaði samkvæmt fyrirfram kunngerðri fjárfestingarstefnu og fær greiddan af þeim arð eftir atvikum. Ávöxtun sjóðsins á hverjum tíma ræðst af arðgreiðslum og af verðbreytingum á eignum sjóðsins. Styrkur hvers sjóðs ræðst af undirliggjandi eignum hans, fjárhagslegum styrk útgefenda þeirra verðbréfa sem sjóðurinn hefur fjárfest í og fjölmörgum öðrum þáttum sem geta haft áhrif á verð þeirra.

Hlutabréfasjóðir Landsbréfa eru verðbréfasjóðir eða fjárfestingarsjóðir sem starfa samkvæmt lögum nr. 128/2011, um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði, og lúta eftirliti FME. Þeir hafa hver um sig mismunandi fjárfestingastefnu. Annars vegar er um að ræða vísitölusjóði, sem líkja eftir tiltekinni hlutabréfavísitölu og gera fjárfestum þannig kleift að ná meðalávöxtun þeirra hlutabréfa sem mynda viðkomandi vísitölu. Hins vegar er um ræða hlutabréfasjóði með virkri stýringu þar sem sjóðstjóri velur eignir inn í sjóðinn innan ramma fjárfestingarstefnu hans. Markmið slíkra sjóða er að ná betri ávöxtun en viðmið.

Fjárfesting í hlutabréfasjóðum felur ætíð í sér áhættu. Fjárfesting í hlutdeildarskírteinum verðbréfasjóða er þó að jafnaði öruggari en þegar keyptir eru einstakir fjármálagerningar, þar sem hver sjóður dreifir áhættu fjárfesta með kaupum í fleiri en einum flokki fjármálagerninga og þarf lögum samkvæmt að fjárfesta í tilteknum lágmarksfjölda einstakra hlutabréfa. Staða og afdrif þeirra fjármálafyrirtækja sem reka sjóði hafa ekki bein áhrif á virði sjóðanna þar sem efnahagur þeirra er aðskilinn efnahag viðkomandi fjármálafyrirtækis.

Hafa verður í huga að gengi sjóða getur bæði hækkað og lækkað og fjárfestar kunna að fá minna til baka en upphaflega var fjárfest fyrir. Nauðsynlegt er að fjárfestar kynni sér vel þá áhættu sem fólgin er í því að fjárfesta í hlutabréfsjóðum og útboðslýsingar sjóðanna áður en ákvörðun er tekin um fjárfestingu. Hér að neðan er gerð grein fyrir helstu áhættuþáttum sem hafa þarf í huga áður en ákvörðun er tekin um fjárfestingu. Upptalningin er þó ekki tæmandi fyrir þá þætti sem geta haft áhrif á gengi hlutabréfasjóða.

  • Markaðsáhætta fylgir öllum fjármálagerningum. Markaðsáhætta er sú áhætta sem ekki er hægt að eyða með dreifðu eignasafni. Undir markaðsáhættu fellur til dæmis áhætta á verðbreytingum á hlutabréfum og gjaldmiðla-/gengisáhætta.
  • Landsbundin áhætta er til staðar í hlutabréfasjóðum. Hagkerfum einstakra landa kann að vera mismunandi háttað, til hins betra eða verra, hvað snertir atriði á borð við vöxt landsframleiðslu og verðbólgu. Landsbundin áhætta getur einnig skapast vegna óvissu um ytri aðstæður, til dæmis um það hvort regluverk og skattar verði óbreytt til framtíðar. Jafnframt getur hún skapast vegna átaka, stjórnmáladeilna, hryðjuverka, styrjalda, náttúruhamfara, farsótta og annarra álíka aðstæðna.
  • Gjaldmiðlaáhætta getur verið til staðar í hlutabréfasjóðum. Hlutabréfasjóðir Landsbréfa eru ýmist skráðir í íslenskum krónum eða í erlendum gjaldmiðli og mörg þeirra fyrirtækja sem sjóðirnir fjárfesta í eru með stóran hluta sjóðsstreymis síns í erlendum gjaldmiðli. Verðgildi gjaldmiðils getur breyst í hlutfalli við aðra gjaldmiðla. Meðal þátta sem hafa áhrif á verðgildi gjaldmiðla eru framboð og eftirspurn eftir þeim, viðskiptajöfnuður, vaxtastig, fjárfestingarkostir og arðsvon til langs tíma sem og stjórnmálaþróun. Sveiflur í gengi gjaldmiðla geta því haft áhrif á ávöxtun sjóðanna og gengi hlutabréfa undirliggjandi fyrirtækja og þannig leitt til hækkunar eða lækkunar á gengi sjóða.
  • Frammistöðuáhætta er til staðar í hlutabréfasjóðum. Sjóðstjóri hefur val um það hvar hann fjárfestir innan ramma fjárfestingastefnu. Flestir hlutabréfsjóðir miða árangur sinn við tiltekna viðmiðunarvísitölu og er það markmið sjóðstjóra að ná betri ávöxtun en vísitalan gefur á hverjum tíma. Ávöxtunin getur ýmist verið betri eða verra en vísitalan og felur það í sér frammistöðuáhættu.
  • Áhætta tengd smæð markaðar eða eignatengsla útgefanda verðbréfa getur verið til staðar í hlutabréfasjóðum. Íslenskur verðbréfamarkaður er smár í sniðum og því fylgir að kaupendur og seljendur einstakra verðbréfa eru oft fáir. Af þeim sökum getur verðmyndun á markaði verið óvirkari en gerist á stærri mörkuðum. Einnig geta eignatengsl verið á milli útgefenda verðbréfa sem getur leitt til þess að greiðslufall einstakra útgefenda hafa víðtækari áhrif en annars myndi verða.
  • Skuldaraáhætta (greiðslufallsáhætta) er til staðar í hlutabréfasjóðum. Eignir hlutabréfasjóða geta tapast ef útgefendur verðbréfa sem sjóðurinn á verða gjaldþrota eða skuldari stendur að öðru leyti ekki við skuldbindingar sínar. Einnig getur skuldaraáhætta verið fólgin í því að fjármálastofnun sem sjóðurinn á innlán1 hjá verður gjaldþrota og innistæður eru ekki tryggðar að fullu.
  • Lausafjáráhætta er til staðar í skuldabréfasjóðum þar sem sú staða gæti komið upp að eign seljist ekki tímanlega á ásættanlegu verði ef þess er þörf, til dæmis ef miklar innlausnir verða í sjóði. Lausafjáráhætta er því sú áhætta að of lítið laust fé sé til í sjóði til að standa undir greiðsluskuldbindingum á hverjum tíma.
  • Uppgjörsáhætta er til staðar í hlutabréfasjóðum ef útgefandi/mótaðili greiðir ekki eða afhendir ekki eign á réttum tíma.
  • Vörsluáhætta er til staðar í hlutabréfsjóðum þar sem eignir í vörslu geta tapast vegna gjaldþrots, vanrækslu eða sviksamlegra athafna af hálfu vörsluaðila.

1. Hlutabréfasjóðir hafa heimildir til að geyma hluta af reiðufé sínu í innlánum.